ᴆɪ ᴀ̆ɴ ɴᴇᴍ ɴᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏɴ ɢɪᴀ́ɴ ‘ᴛᴀ̆́ᴍ ᴛɪᴇ̂ɴ’ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴜ̉ sᴀ ᴛᴇ̂́, ᴋʜᴀ́ᴄʜ ɴᴜ̛̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴆᴀ́ᴘ: ‘ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʀᴀᴍ’

ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ʀᴇᴠɪᴇᴡ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ǫᴜᴀ́ɴ ᴀ̆ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ…

ᴛʜᴀ́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ: ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴏ̛́ᴘ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴜ́ᴄ sᴀʏ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀʏ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ

ᴛʜᴇᴏ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ᴛʀᴜ̛ᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 1/1/2021 ᴇᴍ ʟ. (sɴ 2005, ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 10, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴘᴛ ʟ.ᴘ.) ᴍᴏ̛̀ɪ…

ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ ᴆᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴜ̛ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̉, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴀɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴜ̛́ᴛ ᴆᴏ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʀᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̀ɴ ᴆᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ ᴄᴜ̛̣ᴄ sᴀ̂ᴜ ᴄᴀʏ

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ́ɴʜ ᴆᴀ̣̂ᴘ ᴠᴏ̛̣ ʜᴀʏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴆɪ̣ᴄʜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴋʜᴏᴀ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴀ̣ɴʜ…

ᴆɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴆᴜ ǫᴜᴀʏ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ xɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɢᴀ̣̆ᴘ sᴜ̛̣ ᴛᴜ̣ᴛ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴏ́ ᴆᴏ̛̃, ʜᴏ̛́ ʜᴇ̂ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴏ̀ɴɢ ʙᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ̉ ᴆᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂ɴɢ

sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ xɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ xᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂̉. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴍᴀ̣ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, ᴛʜᴜ̛̉ ᴛʜᴀ́ᴄʜ…